Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor webstatistieken, gebruikerssessies en om zoekmachine vriendelijke slugs te wijzigen. Als u de site verder bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze site. Lees meer Sluiten

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden van dackus.it B.V. aangaande webshop verkopen

 

Algemene voorwaarden

Dackus.it B.V. is de exploitant van de websites dackus.shop en dackus.energy

Artikel 1. Identiteit:

Naam: dackus.it B.V.
Handelsnaam: dackus.
Vestigings- & bezoekadres: Glacisweg 1B
Telefoonnummer: +31(0)621962372

Telefonische bereikbaarheid: maandag – vrijdag: 9:00 tot 18:0 uur, zaterdag: op afspraak.
E-mailadres: info@dackus.energy
KvK-nummer: 60616539

BTW-identificatienummer: NL853984980B01

 

Artikel 2. Klantgegevens

De gegevens die u via dackus.energy of dackus.shop , aan dackus.it B.V. (hierna te noemen dackus) verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is dackus. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post, per fax of via info@dackus.nl In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 24 uur, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 24 uur.

Artikel 3. Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Artikel 4. Gegevens die verstuurd worden via de website

De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Artikel 5. Kamer van Koophandel

Dackus.it B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60616539.

Artikel 6. Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Dackus verstrekt en verkoopt geen producten aan personen jonger dan 12 jaar.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dackus internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Dackus. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van dackus.it, de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.


Artikel 8. Prijs en verzendkosten

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen.
 • De op de website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen zijn per product of productcombinatie. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten en exclusief eventuele cadeauverpakkingen.
 • Verzendkosten worden duidelijk weergegeven voordat u gaat bestellen en kunnen per product en per land verschillen.

Artikel 9. Aanbod

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Dackus maakt gebruik van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte gesteld. Dackus stelt u dan een alternatief voor.

Artikel 10. Betaling

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij een bestelling/bezorging uitsluitend vooraf betalen door middel van een betaling via Mollie.

Veilig betalen met Mollie

o    Mollie is een zogenaamde internetkassa die wereldwijd voor webshops veilig de online betalingen afhandelt bij financiële instellingen zoals banken en creditcardacquirers.

o    Mollie voldoet aan de strenge vereisten van de PCI Data Security Standards (klasse 1), van MasterCard en Visa. Deze eisen houden in dat er door MultiSafepay geen creditcardgegevens worden vastgelegd, zodanig dat derden hier misbruik van kunnen maken. De betaalgegevens worden ook vergrendeld verstuurd volgens de internetbeveiliging standaard SSL.

o    SSL staat voor Secure Sockets Layer. De SSL is de meest gebruikte manier voor het aangaan van de beveiligde elektronische transacties via het internet. SSL is een standaard protocol die gebruik maakt van een public key encryption technologie, zodat er een veilige service ontstaat tussen de internet-servers. De integriteit en de verificatie van de berichten zowel als de legitimatie van verzender/ontvanger worden hierbij gewaarborgd. De communicatie tussen de webserver en de cliënt vindt vervolgens versleuteld plaats. Indien u zich op een beveiligde site bevindt, begint de URL met https://.

o    Mollie wordt een aantal malen per jaar gecontroleerd op de vereisten van de PCI Data Security Standards. Daarnaast wordt zij jaarlijks door een bevoegde externe partij beoordeeld. Pas wanneer aan alle eisen is voldaan wordt het Certificate of Compliance verstrekt.

o    Mollie verstrekt geen bank- en/of creditcardgegevens van consumenten aan de bij haar aangesloten webshops of aan andere derden.

o    In het geval van misbruik van bankrekeninggegevens van derden zal Mollie dit te allen tijde melden aan de daarvoor bevoegde Justitiële instantie.

Artikel 11. Bezorging algemeen

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Dackus zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal dackus.it het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De bezorging vindt plaats door het pakket aan te bieden bij een bekende en gerenomeerde koeriersdienst.
 • De op de dackus website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Dackus streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 bij de pakketdienst af te leveren.
 • dackus is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

Artikel 12. Breuk of vermissing

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Dackus er zorg voor dat de ontbrekende producten zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als u bij Dackus een melding maakt van een kapot product of een incomplete zending. U kunt de melding doorgeven via info@dackus.energy

Artikel 13. Ontbinding overeenkomst

Na ontvangst van de producten heeft u 30 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Tenzij, binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

dackus.it is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van dackus aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan dackus op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. dackus. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Artikel 15. Kwaliteitsgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde producten blijven in eigendom van dackus tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van dackus heeft voldaan.
 • Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Artikel 17. Rechtsgeschil

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen dackus en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 18. Klachten

Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@dackus.energy, telefonisch; op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur, 043-3510011. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten.

 

E-mail sucks, ours doesn't

Blijf op de hoogte over nieuwe producten en aanbiedingen.